Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copedultd.rw
  • 2012

Konti ibyara inyungu

Konti yo kubikuzaho mu gihe cyagenwe uyibitsaho amafaranga uzakenera mu gihe runaka, (amezi 3,6,9,12) igihe utarayakenera akakubyarira inyungu.